RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez stronę malzenskiezmagania.pl oraz Boska Firma Spółka z o.o.

Niniejsza informacja jest publikowana w związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L119/1)

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Boska Firma Sp. z o.o. z siedzibą: 20-209 Lublin, ul. Frezerów 3, reprezentowana przez prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu. W celach ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami przez e-mail: malzenskiezmagania@gmail.com

Cel zbierania danych osobowych

Celem zbierania danych jest realizacja warsztatów/szkoleń/spotkań. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w w/w inicjatywach oraz w celach rozliczeń finansowo-księgowych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w aktywności/projekcie.

Podstawą legalności przetwarzania Państwa danych jest zgłoszenie udziału w warsztatach/szkoleniach/spotkaniach realizowanych przez naszą przez Boska Firma Sp. z o.o. lub malzenskiezmagania.pl

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia projektu lub zgłoszenia sprzeciwu z wyjątkiem sytuacji gdy zaistnieją przesłanki opisane w art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 21 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Boska Firma Sp. z o.o. lub malzenskiezmagania.pl. Ponadto odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapisując się na warsztaty/szkolenie/spotkanie

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych i zgadzam się na otrzymywanie wiadomości e-mail, z których zawsze mogę się wypisać.